Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
28.05.2009 20:11 - Изследване етеричният състав на тракийския вид мащерка Thymus zygioides Grsb. var. zygioides - сравнително проучване
Автор: apollon Категория: Технологии   
Прочетен: 4545 Коментари: 2 Гласове:
2

Последна промяна: 13.02.2018 20:21


Димитър Георгиев
Abstract:
In nature D and L-limonene occur in the form of racemic mixtures.
In the composition of Thymus zygioides var. zygioides D-citronate is the predominant compound in the essential oils of plants of this species.

D-limonene ((+)-limonene), which is the (R)-enantiomer has a smell of citrus fruit. The less common L-isomer  (which is (S)-(-)-limonene) is found in mint oils and has a piney, turpentine-like odor.. 
For Thymus zygioides var. zygioides sixty-three compounds were identified representing 98.8% of the total components detected with linalool (33.7%) and (E)-nerolidol (12.5%) as the major constituents (Baser et al., 1999).
Geraniol (68.55%), carvacrol (48.14%) and α-terpinyl acetate (36.18%) and thymol (41.75% to 57.18%)were found as the major constituents of the four chemotypes of Thymus zygioides var. lycaonicus from different localities in Turkey[1c]
Thirty-seven compounds of the aerial parts of Thymus zygioides var. lycaonicus from Greece, representing 99.8% of the total oil were identified. The major constituents were p-cymene (19.4%), thymol (19.5%) and γ-terpinene (17.2%) [3b].
The chemotype of the populations of Thymus zygioides var. zygioides from Bulgaria has completely different essential oil compounds in comparison with the chemotype of the populations of Thymus zygioides var. zygioides from Turkey and Greece.
Key words: essential oil. limonene, Thymus, species

В природата D и L- лимонена се срещат под формата на рацемични смеси. В състава на  Thymus zygioides var. zygioides D-лимонена е преобладаващото съединение в етеричните масла на растенията от този вид.
D-лимоненът ((+) - лимонен), който е (R) -енантиомерът, има миризма на цитрусови плодове. По-рядният L-изомер (който е (S) - (-) - лимонен) се намира в маслата от мента и има миризма, подобна на борова, терпентиноподобна миризма.
За Thymus zygioides var. zygioides 63 съставки са идентифицирани, които са 98,8% от всички открити компоненти, като най-голям дял имат линалол (33,7%) и (Е)-нердолидол (12,5%) (Baser et al., 1999).
Като основни съставки на четирите хемотипа на Thymus zygioides var. lycaonicus са открити германиол (68,55%), карвакол (48,14%) и а-терпинилацетат (36,18%) и тимол (41,75% до 57,18%) от различнилокалитети в Турция [1c]
Тридесет и седем съединения са установени от надземните части на Thymus zygioides var. lycaonicus от Гърция, представляващи 99,8% от общото етерично масло. Основните съставки са р-цимен (19.4%), тимол (19.5%) и γ-терпиен (17.2%) [3b].
Хемотипът на популациите от Thymus zygioides var. zygioides от България има напълно различни етерични масла в сравнение с хемотипа на популациите на Thymus zygioides var. zygioides от Турция и Гърция.


Видът Thymus zygioides Grisebach растящ на българска територия върху варовикови терени, каквито са Бесапарските ридове е изключително богат на лимонен, гераниол, нерол, цитринелол, 16% цитрал (гераниал и нерал) - етерични субстанции, които са по-рядко срещани в род Thymus. Най-често срещаните моноциклични монотерпени са тимол и карвакрол, които са главните съставки на етеричното масло от мащерка, последвани от гама-терпинен, гама-терпинеол, цимол, борнеол, рацемична смес от енантиомерите на пинена, по-рядко мирцен и линалоол, цимен и цинеол. От тази група мирцена, герониола, гераниала, нерала, линалоола и други сродни съединения са ациклични монотерпени. Всеки вид мащерка съдържа видово специфична пропорция от монотерпени, която не се повтаря при другите видове. Като видова особеност се отбелязва способността да се произвеждат специфични за вида терпени, които не се срещат при останалите [4]. Така например изследователи установяват, че корсиканския вид мащерка Thymus herba-barona притежава видовоспецифичните карвон, цис-дихидрокарвон и терпен-4-ол [2].  Подобна специфичност е налице и при ендемичния за гръцкия остров Самос вид Thymus samius, при който е налице високо съдържание на нероболил, гермакрен, цинеол, пинен, камфен, кариофилен, за сметка на бедното представителство на комплекса тимол - карвакрол [3]. Thymus bracteosus Vis. ex Benth. ендемичен карстов вид за Хърватска, който съдържа в големи количества гермакрен Д и бета-кариофилен [5].
Характерна особеност както за род Мащерка, така и за повечето представители на семейство Устноцветни (Lamiaceae) е, че видовия състав на етеричните масла варира във широки граници и той е специфичен за растенията от един вид, но обитаващи различни хабитати. По този начин в рамките на вида се оформят различни негови хемотипове, което е във съществена връзка с инсектния състав на определения хабитат. Това е така, защото от екологичен аспект състава на етеричните масла се явява строго специфичен атрактант за конкретните полинатори достъпни за хабитата. С други думи от жизнено важно значение за растителния вид, неговото размножаване и разпространение е еформянето на такъв състав от етерично маслени атрактанти в растителните тъкани, които да привличат по-голям конкретните и ефективни полинатори на хабитата, за да е възможно по-горе споменатите аспекти да бъдат ефективно реализирани: успешно размножаване и успешно разпространение. По този начин всеки един вид Мащерка еволюира самостоятелно със своите хемотипи, които са строго пригодени само за хабитата, който обитават. Налице е силно изразена вътревидова еволюция. Видът е съставен от безброй хемотипове - това са биологични единици с еднаква морфология, но с различни биохимични активности. Поради тази причина различните автори и изследователи съобщават различни данни за изследваните от тях едни и същи видове, но събрани от различни хабитати. 
Извън род Thymus тимолът и карвакролът се откриват изключително рядко като изключим родовете Origanum, Corydothymus, Satureja, Monarda, Micromeria, Ziziphora и още един вид от семейство сенникоцветни Trachyspermum copticum. С други думи може да се заключи, че комплексът тимол-карвакрол е характерен за родовете от семейство Lamiaceae.
Видовете Thymus vulgaris и Thymus serpyllum съдържат рацемична енантиомерна смес от ляво- и дасно въртящ се алфа и бета пинен и лимонен [4]. В друга публикация на Kreis 1991 Thymus vulgaris, Thymus zygis и Thymus serpyllum се съобщават като видове с високо съдържание на борнеол и изоборнеол [4].
Новото научно съобщение касае хемотипа на Thymus zygioides Grisebach var. zygioides от варовикови терени в Южна България (Бесапарски ридове), който се характеризира с високо съдържание на лимонен, цимен и цинеол.  Надземната част на растението е богата на етеричното масло лимонен, с особено силна лимонена миризма при стриване на листния паренхим.
Вкусовите и маслодайни качества на мащерката от вида Thymus zygioides Grisebach var. zygioides, обитаваща варовикови хабитати в Горна Тракия, поради изтъкнатия вече етеричномаслен състав са изключително високи.
Важна друга особеност  на съдържащия се в Thymus zygioides лимонен е, че неговата циклична химична природа позволява на етеричното масло на растението да понижава своята константа на летливост и макар високите температури в карстовите терени и продължителните летни периоди на слънчево греене, това не изменя изключително силни мирис на растителните части на вида. Това е още една интересна екологична особеност. Съставът на етеричното масло от Thymus zygioides е богат на лимонен, тъй като това значително снижава неговата летливост и запазва свойствата и качествата на вида в условията на сух и горещ климат и до запазване на успешната стратегия за атрактацията на ефективни полинатори. Сухи и горещи са  именно микроклиматичните условия в карстовите и варовитите местообитания.
Обратно на лимонена, отворената въглеводородна верига на ацикличните монотерпени, значително повишава константата на летливост при етеричното масло от видове, които синтезират въпросните ациклични монотерпени. в екологичен план тези видове рядко заемат хабитати със сух и горещ микроклимат.
Според доклад на Световната здравна организация лимонена като дипентен е абсолютно нетоксичен за хора и се използва като средство за лечение в препарати като Gelomyrtol forte, Rowatinex, Rowachol, които имат благоприятно и лечебно действие върху човешкия организъм. Лимоненът има двойна биологична функция - като силно ароматно етерично масло той привлича полинаторите - медоносни пчели, земни пчели, други опрашващи насекоми, но същевременно има инсектицидно действие за насекомите, хранещи се с листата на този вид мащерка. Лимоненът се намира в Thymus zygioides var. zygioides като рацемична смес на R и S- енантиомери. D-лимоненът е известен със своите антиканцерогенни свойства, както и на активатор на детоксикиращите ензими в черния дроб.
Същият вид от планините на Северна Гърция не притежава подобен етеричномаслен състав, заради различията във хемотиповете.
Сравнителните проучвания на вида Thymus zygioides на територията на България, Гърция и Турция показват, че независимо от еднаквата цветна и вегетативна морфология на популациите в тези региони, различния видов състав на насекомите полинатори и довел до разнородна еволюция на хемотипове с различен етеричен състав, което говори за различни посоки на "химическата еволюция" на отделните хемотипове в рамките на вида. Хемотиповете не са обособени таксономични единици, а разнородни популации с различен химичен състав на етеричните масла в рамките на вида. Те касаят екологичната пластичност и приспособеност на конкретните популации към даден климатичен пояс или географски район.
GC Chromatogram  
Compounds
   (see list)
Peak Compound Percentage Remarks  
1 trans-sabinene hydrate 3.0 All the peaks were determined by GC/MS.  
2 camphor 3.3    
3 linalool 33.7    
4 beta-caryophyllene 1.5    
5 neral 6.6    
6 borneol 2.5    
7 germacrene D 2.6    
8 neryl acetate 3.1    
9 beta-bisabolene 13.1 beta-bisabolene + geranial = 13.1  
10 geranyl acetate 1.7    
11 nerol 1.0    
12 geraniol 1.3    
13 (E)-Nerolidol 12.5    
14 spathulenol 1.0
От приложената газ хроматограма по Baser [1b] става ясно, че хемотиповете между българските и турските популации на Thymus zygioides var.zygioides са крайно различни по своя биохимичен и етеричен състав.
image
Thymus zygioides Grsb.

Литература:

1.a) Baser, K.H.C. (Anadolu University, Eskisehir, Turkey.); Kirimer, N.; Ermin, N.; Kurkcuoglu, M.; Tumen, G.1996.Essential oils from four chemotypes of Thymus zygioides Griseb. var. lycaonicus (Celak) Ronniger
1b) Baser, K. H. C., Demirci, B., Kьrkзьoğlu, M. and Tьmen, G., 1999, Essential oil composition of Thymus zygioides Griseb. var. zygioides from Turkey. J. Essent. Oil Res., 11: 409-410
1c)K. Hьsnь Can Baser , Nese Kirimer , Nurhayat Ermin , Mine Kьrkзьoglu & Gьlendam Tьmen. Essential Oils from Four Chemotypes of Thymus zygioides Griseb. var. lycaonicus (Celak) Ronniger. In:  Journal of Essential Oil Research Volume 8, 1996 - Issue 6References and further reading may be available for this article. To view references and further reading you must purchase this article.
 

2. Marc Corticchiato, Fйlix Tomi, Antoine Franзois Bernardin and Joseph Casanova. Composition and infraspecific variability of essential oil from Thymus herba barona Lois In:Biochemical Systematics and Ecology Volume 26, Issue 8, December 1998, Pages 915-932

3. a) Olga Tzakou and Theophanis Constantinidis. Chemotaxonomic significance of volatile compounds in Thymus samius and its related species Thymus atticus and Thymus parnassicus In:Biochemical Systematics and Ecology Volume 33, Issue 11, November 2005, Pages 1131-1140
3 b) Olga Tzakou & Maria Couladis. Essential Oil of Thymus zygioides var. lycaonicus from Greece. In:  Journal of Essential Oil Research Volume 20, 2008 - Issue 5

4. STAHL-BISKUP Elisabeth & Francisco Sбez. 2002. Thyme : The Genus Thymus. Essential Oil Chemistry of the Genus Thymus-A Global View.

5. Bucar, Franz,   Males, Zeljan,   Plazibat, Misko. 2005  Essential oil of Thymus bracteosus Vis. ex Benth., an Endemic Species of Dinaric Karst Journal of Essential Oil Research: JEOR  

 

  Гласувай:
2
01. apollon - Една закачка с читателите на това ...
28.05.2009 20:51
Една закачка с читателите на това особено скучно научно четиво. Накратко и преведено на лаичен език всичко казано дотук означава, че ако се случи да наберете от точно този вид мащерка, който вирее масово върху хълмовете от Пловдив до Пазарджик, и случайно си направите чай, то в този начин няма да има нужда да слагате лимон.
цитирай
2. boristodorov56 - http://ljube. com/imgs/2008/...
29.05.2009 21:17
http://ljube.com/imgs/2008/01/interviewwithgodbg1.swf
цитирай
3. apollon - http://institucional. us/rev...
12.02.2018 21:56
http://institucional.us/revistas/lagascalia/19/Synopsis%20Morales.pdf
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: apollon
Категория: Изкуство
Прочетен: 11661043
Постинги: 5237
Коментари: 10178
Гласове: 18605
Архив
Календар
«  Февруари, 2021  
ПВСЧПСН
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728