Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
22.04.2009 23:59 - Как се пише възражение
Автор: apollon Категория: Изкуство   
Прочетен: 9263 Коментари: 3 Гласове:
0

Последна промяна: 28.04.2009 10:10


Чрез СГС до ВКС

Възражение

от --------- ---------- ----------

относно решение на СГС по въззивно дело номер --------/2008

 

 

Уважаеми Г-да Съдии,

не приемам нелогичните заключение по делото и на двете предходни инстанции, поради следните съображения:

  1. Не може работодателя законосъобразно да прекрати трудов договор, тогава когато не е позволил на работника да упражни труд по него и работника не е престирал труд по договора, което се приема като факт от всички страни и от съдебната инстанция като обстоятелство по което не се спори. Следователно при непрестиран трудов договор и неокачествен като невалиден от съда, договора продължава да е в сила и не би могъл да бъде прекратен, съобразно ангажиментите подписани и от двете страни в него, следователно отстраненото от работа лице все още се явява в качеството си работник по договора, неправомерно отстранен от работа, което налага и искането за възстановяване на работа.

  2. Казусът разглеждан във случая по правото на работника да бъде възстановен на работа е от интерес за теорията на правото и от интерес за качественото прилагане на юристпруденцията. Съдът приема договорът под номер ------/2007 за законно сключен без да му е известна практиката съществуваща в страната всяка една фирма от този бранш да назначава своите търговски представители след конкурс и одобрение от страна на работодателя след три кръга на интервюиране, за да може работодателя да се увери ясно в способностите на кандидата. Макар трудовият договор под номер 39/2007 да е законен и легитично сключен, незаконосъобразно от страна на работодателя, изготвил документа е включването на повторна клауза за изпитване в трудовото споразумение след успешно издържания конкурс от моя страна, проведен поетапно на български и на английски език. Общоизвестна и абсолютно задължителна е обществената практика на компаниите е да наемат лица за търговски представители чрез конкурс, тъй като представителния характер на тази длъжност изисква подбор на най-добрите сред добрите кандидати. Следователно клаузата за двумесечен изпитателен срок се явява незаконно формулирана от работодателя клауза, тъй като той вече веднъж в рамките на конкурса е изпитал качествата на работника, че са подходящи за заеманата от него длъжност. Конкурсът бе провеждан от чуждестранни предтавители на фирма „------------------------“ и доказателство за което е връчената само на английски без копие на български длъжностна характеристика приложена по делото като доказателствен материал за естеството на конкурса. В материалите по делото ответната страна не отрича провеждането на такъв конкурс за прием на търговски представители, още повече, че това е общоприет факт и практика при чуждестранните компании. В тази връзка, считам, че работодателя е заблудил и двете предишни съдебни инстанции, но които е разглеждано делото като незаконосъобразно е включил двучесечна клауза на изпитване при вече успешно проведен от работодателя и работника конкурс, на който страните са имали възможност след триетапно проведени интервюта да се уверят взаимно в качествата си за партньорска дейност. Това на практика прави изводите на предните съдебни инстанции погрешни вследствие на подвеждащото и незаконосъобразно оформяне на договора, имащ характер на постоянен такъв. От друга страна Съдът няма друго трудовоправно основание да окачестви договорното споразумение под номер 39/2007 като незаконно сключен, освен при така изнесените обстоятелства да не признае правното действие на двумесечната клауза за изпитание, което противоречи на правото при проведен веднъж конкурс и да въведе работника обратно на работното му място и да постанови спазването на закона. Считам че възражението ми е основателно, поради което моля То да бъде допуснато за разглеждане от съдиийски състав на ВКС.Тагове:   Възражение,


Гласувай:
0
0Следващ постинг
Предишен постинг

1. iliada - Мисля ,че наистина не написана както изисква ГПК
23.04.2009 11:08
Ето изискванията според законаГлава двадесет и втора.
КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ

Приложно поле

Чл. 280. (1) На касационно обжалване пред Върховния касационен съд подлежат въззивните решения, в които съдът се е произнесъл по съществен материалноправен или процесуалноправен въпрос, който е:
1. решен в противоречие с практиката на Върховния касационен съд;
2. решаван противоречиво от съдилищата;
3. от значение за точното прилагане на закона, както и за развитието на правото.
(2) Не подлежат на касационно обжалване решенията по дела с обжалваем интерес до 1000 лв.


Основания за касационно обжалване

Чл. 281. Касационната жалба се подава, когато:
1. решението е нищожно;
2. решението е недопустимо;
3. решението е неправилно поради нарушение на материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила или необоснованост.


Спиране на изпълнението на въззивното решение

Чл. 282. (1) Подаването на касационна жалба не спира изпълнението на решението.
(2) Жалбоподателят може да поиска спиране изпълнението на въззивното решение. В този случай той е длъжен да представи надлежно обезпечение. Размерът на обезпечението се определя:
1. по решения за парични вземания - присъдената сума;
2. по решения относно вещни права - обжалваемият интерес.
(3) Във всички останали случаи размерът на обезпечението се определя от съда.
(4) Когато обезпечението е дадено във връзка с изпълнение на решение относно вещни права върху недвижими имоти или движими вещи, то се задържа, ако в двуседмичен срок, след като касационната жалба е оставена без уважение, носителят на вземането е предявил иск за обезщетение за вредите от забавянето на изпълнението.
(5) Когато е обезпечено изпълнението на присъденото вземане, обезпечението се освобождава, след като искът бъде отхвърлен или производството бъде прекратено.
(6) Ако въззивното решение бъде отменено, изпълнението му се спира. В случай че новото решение е различно от предишното, прилага се съответно разпоредбата на чл. 245, ал. 3, изречение второ.


Срок за касационно обжалване

Чл. 283. Жалбата се подава чрез съда, който е постановил въззивното решение, в едномесечен срок от връчването му на страната. Срокът за касационно обжалване се прекъсва съгласно чл. 259, ал. 2, 3 и 4.


Съдържание на касационната жалба

Чл. 284. (1) Жалбата трябва да съдържа:
1. името и адреса на страната, която я подава;
2. означение на обжалваното решение;
3. точно и мотивирано изложение на касационните основания;
4. в какво се състои искането;
5. подпис на жалбоподателя.
(2) Касационната жалба се приподписва от адвокат или юрисконсулт, освен когато жалбоподателят или неговият представител има юридическа правоспособност. Към жалбата се прилага пълномощно за приподписването или удостоверение за юридическа правоспособност.
(3) Към жалбата се прилагат:
1. изложение на основанията за допускане на касационно обжалване по чл. 280, ал. 1;
2. преписи от жалбата и от приложенията й според броя на лицата, които участват в делото като насрещна страна;
3. пълномощно, когато жалбата се подава от пълномощник;
4. документ за внесена такса.


Проверка на редовността на касационната жалба

Чл. 285. (1) Въззивният съд проверява редовността на жалбата и ако тя не отговаря на изискванията на чл. 284, съобщава на страната да отстрани в едноседмичен срок допуснатите нередовности.
(2) Ако жалбата е редовна, въззивният съд я изпраща заедно с разменените книжа и делото на Върховния касационен съд.


Връщане на касационната жалба

Чл. 286. (1) Жалбата се връща от въззивния съд, когато:
1. е подадена след изтичането на срока за обжалване;
2. не се отстранят в срок допуснатите нередовности;
3. въззивното решение не подлежи на касационно обжалване по чл. 280, ал. 2.
(2) Разпореждането за връщане може да се обжалва с частна жалба.


Отговор на касационната жалба и насрещна касационна жалба

Чл. 287. (1) След като приеме жалбата, въззивният съд изпраща препис от нея заедно с приложенията на другата страна, която в едномесечен срок от получаването им може да подаде отговор на жалбата. За отговора се прилагат съответно разпоредбите на чл. 259, ал. 2 - 4 и чл. 284.
(2) Насрещната страна по жалбата може да подаде насрещна касационна жалба в срока за отговор. Насрещната касационна жалба трябва да отговаря на изискванията за касационна жалба.
(3) Ако насрещна касационна жалба бъде подадена в срок, въззивният съд проверява редовността й и изпраща препис от нея заедно с приложенията й на другата страна, която може да подаде отговор в двуседмичен срок от получаването им.
(4) Насрещната касационна жалба не се разглежда, ако не бъде разгледана касационната жалба.


Допускане на касационното обжалване

Чл. 288. Върховният касационен съд се произнася по допускане на касационното обжалване с определение в закрито заседание в състав от трима съдии.


Призоваване на страните в касационното производство

Чл. 289. До всяко първо число на месеца Върховният касационен съд обнародва в "Държавен вестник" дните, в които ще заседава през следващия месец, и подлежащите на разглеждане дела. Когато обстоятелствата налагат отклонения от този ред, страните се уведомяват чрез съобщение.


Разглеждане на касационната жалба

Чл. 290. (1) Жалбата се разглежда от тричленен състав на Върховния касационен съд в открито заседание.
(2) Върховният касационен съд проверява правилността на въззивното решение само по посочените в жалбата основания.


Уеднаквяване на практиката

Чл. 291. Когато въззивното решение е постановено при противоречива практика, Върховният касационен съд:
1. посочва с мотивирано решение практиката в кое от противоречивите решения смята за правилна; в този случай той постановява решение по делото въз основа на тази практика;
2. когато приеме, че в решенията практиката е неправилна, посочва с мотивирано решение защо е неправилна; в този случай той постановява решение, като тълкува закона въз основа на обстоятелствата по делото;
3. когато приеме, че практиката в противоречивите решения е неприложима към висящия спор, посочва с мотивирано решение защо е неприложима; в този случай той постановява решение, като тълкува закона въз основа на обстоятелствата по делото.


Предложение за тълкувателно решение

Чл. 292. При противоречиво разрешавани въпроси от Върховния касационен съд съставът предлага на общото събрание да постанови тълкувателно решение, като спира производството по делото.


Касационно решение

Чл. 293. (1) Върховният касационен съд оставя в сила или отменя частично или изцяло обжалваното решение.
(2) Решението се отменя като неправилно, когато е нарушен материалният закон или са допуснати съществени нарушения на съдопроизводствените правила или решението е необосновано.
(3) Съдът връща делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд само ако се налага повтарянето или извършването на нови съдопроизводствени действия.
(4) Когато обжалваното решение е нищожно или недопустимо, прилагат се правилата на чл. 270.


Повторно разглеждане на делото

Чл. 294. (1) Съдът, на който е изпратено делото, го разглежда по общия ред, като производството започва от незаконосъобразното действие, което е послужило като основание за отмяна на решението. Указанията на Върховния касационен съд по прилагането и тълкуването на закона са задължителни за съда, на който е върнато делото.
(2) При повторното разглеждане на делото съдът се произнася и по разноските за водене на делото във Върховния касационен съд.


Касационно обжалване на решението при повторно разглеждане на делото

Чл. 295. (1) Когато са налице предпоставките по чл. 280, ал. 1, второто решение на въззивната инстанция може да бъде обжалвано за нарушения, допуснати при повторното разглеждане на делото. Жалбата се разглежда от друг тричленен състав на Върховния касационен съд, който при отмяна решава спора по същество.
(2) Когато основанието за отмяна налага извършването на съдопроизводствени действия, Върховният касационен съд отменя въззивното решение и постановява ново решение, след като извърши необходимите действия. В този случай се прилагат съответно правилата за въззивното производство.


Глава двадесет и трета.
цитирай
2. анонимен - възражение срещъ уволнение
02.06.2009 09:36
може ли да се пише възражение срещу несправедливо увволнение???
цитирай
3. apollon - moje razbira se - dori e nalojitelno ...
02.06.2009 10:03
moje razbira se - dori e nalojitelno i se vnasja ot vas.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: apollon
Категория: Изкуство
Прочетен: 9461129
Постинги: 5160
Коментари: 9971
Гласове: 17676
Архив
Календар
«  Април, 2018  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30